To the One who Hears

برابري نكرد همه عالم و عالميان
 دمی كه جوابم دادي آنسان

باز ديدم از بهشت بسويم دري
دمی كه بلطف خود پناهم دادي

كند مرده را زنده بينا شود كور
دیم كه بشنود صداي عزيز تو از دور

گرفت جان و شد صبر در وجودم با معنا
دمی كه بدان امر فرمودي مرا

Stumble Upon Toolbar

0 comments: